v Mig elektro - Mrkonjić Grad

Projektovanje

Projektovanje

MIG ELEKTRO d.o.o. se bavi projektovanjem elektroenergetskih objekata i instalacija niskog i srednjeg napona, telekomunikacionih i gromobranskih instalacija, vršenjem stručnog nadzora i tehničkih pregleda i kontrolom projektne dokumentacije.

U procesu izrade projektno tehničke dokumentacije koji se izrađuje od strane stručnog projektantskog tima MIG ELEKTRO d.o.o. posebno se utvrđuju i definišu sljedeće aktivnosti kojim se upravlja procesom izrade projektno-tehničke dokumentacije:
• definisanje ovlašćenja i odgovornosti za bitne elemente projektovanja,
• aktivnosti prikupljanja podloga, razrade i izrade projektne dokumentacije,
• aktivnosti preispitivanja, verifikacije i validacije svake faze projekta,
• upravljanje izmjenama bitnih elemenata izrađene projektne dokumentacije.

Izrađuju se sljedeće vrste projekata:
• generalni projekat ili idejno rješenje,
• idejni projekat,
• glavni projekat,
• izvođački projekat i
• projekat izvedenog stanja.

Posjedovanje odgovarajućih licenci koje nam omogućavaju izradu tehničke dokumentacije za EE obkjekte na prostoru cijele BiH, stručni tim licenciranih elektroinženjera iza kojih je veliki broj urađenih projektnih zadataka preporuka su za izbor firme MIG ELEKTRO kada je u pitanju projektovanje.